Privacyverklaring

 

Kempische vereniging voor Windhondenrennen Beringen VZW,

gevestigd aan de Paalsesteenweg 91 te 3580 Beringen

ondernemingsnummer: 0416.520.176
RPR Antwerpen afd. Hasselt
E-mail: secretariaat@kvwberingen.be

hierna genoemd KVW Beringen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Marie-Josée Helsen is de functionaris gegevensbescherming van zij is te bereiken via secretariaat@kvwberingen.be

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

KVW Beringen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Geboortedatum
  • Straat, huisnr, postcode, stad, land
  • Telefoon- en/of gsm nr
  • E-mailadres
  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld, in correspondentie, hetzij schriftelijk of via e-mail en telefonische gesprekken

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

KVW Beringen verwerkt ook persoonsgegevens omdat op onze website en FB pagina persoonsgegevens en/of links naar persoonsgegevens  kunnen achtergelaten worden. Wij gebruiken ook social media plugins op onze website.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar.  Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.  Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder uw toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via secretariaat@kvwberingen.be zodat wij deze informatie dadelijk kunnen verwijderen.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

KVW Beringen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Verzenden van onze nieuwsbrief.
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Binnen KVW Beringen neemt de  functionaris gegevensbescherming op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder enige vorm van menselijke tussenkomst.   KVW Beringen gebruikt de volgende computerprogramma’s of-systemen:

  • website : WordPress
  • online melding voor trainingen : Jotform

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

KVW Beringen  bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: duur van het lidmaatschap.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

KVW Beringen verkoopt uw gegevens niet aan derden.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

KVW Beringen deelt uw persoonsgegevens enkel met derden indien dit een wettelijke verplichting is.

In het kader van het verstrekken van ren- en/of coursing- licenties, deelname aan ren- en/of coursing wedstrijden, die u als lid aanvraagt en/of u zich aanmeldt, dient KVW Beringen uw persoonsgegevens te verstrekken aan :

SRSH-KMSH Belgian Royal Canine Society, Av. Albert Giraud, 98, 1030 Bruxelles
Belgique 0032 2 245 48 40 info@srsh.be, hierna vernoemd al SRSH-KMSH.

De SRSH-KMSH, is zelf verantwoordelijk voor de vertrouwelijke behandeling van de hun toevertrouwde gegevens en bijgevolg kan KVW Beringen niet aansprakelijk gesteld worden indien de SRSH-KMSH de gegevens niet vertrouwelijk behandeld en deelt met derden.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

KVW Beringen gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die gebruikt worden zijn noodzakelijk om de goede werking van onze website te garanderen  en voor uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren functioneert en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft ten allen tijde het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en/of te laten verwijderen.

Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door KVW Beringen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om uw  persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen en/of  opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar secretariaat@kvwberingen.be.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, nummer identiteitskaart, geboorteplaats en rijksregisternummer zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. KVW Beringen zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. KVW Beringen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

KVW Beringen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons secretariaat (secretariaat@kvwberingen.be).  KVW Beringen heeft al deze maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen.